076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com
خلاصه:

معرفی فرصت ها و راهنمای سرمایه گذاری بر حسب ضرورت اجرای پروژه ، جایگاه پروژه در سیاست های اقتصادی کلان کشور ، دانش فنی پروژه ، بازار هدف ، مکانیابی پروژه و سایر شرایط خاص سرمایه گذاری در هر نقطه از ایران

.

خدمات مرتبط