076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com

کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در ایرانموضوع تبصره 3 ماده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
          به استناد ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارتخانه متبوع مکلف به تدوین و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری گردیده است. بر اساس تکلیف قانونی وضع شده، اطلاعات درخواستی از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اخذ و پس از جمع‌بندی، ابتدا نسخه الکترونیکی کتاب مزبور تهیه و بر روی پایگاه‌های اینترنتی ذیل نصب گردید و متعاقباً پس از بررسی‌های مجدد و یکپارچه نمودن اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط نسخه چاپی کتاب مزبور به منظور بهره‌مندی بهتر و شایسته‌تر متقاضیان و صاحبان کسب و کار تهیه گردید.
 نظر به مفاد مندرج در تبصره 3 ماده 7 قانون مزبور، این کتاب تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است و هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مطرح در آن را مطالبه نماید.
 با عنایت به تکلیف قانونی وضع شده، متعاقب چاپ نسخه اول، مکاتباتی با کلیه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی فعال در این زمینه، برای اخذ نقطه‌نظرات شایسته و کاربردی با هدف کوتاه نمودن فرایندها، کاهش زمان صدور مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری و درخواست تکمیل اطلاعات قبلی جهت درج در نسخه دوم کتاب موصوف صورت پذیرفت.
 بر اساس مفاد مندرج در تبصره صدرالذکر، مبنی بر لزوم بازنگری و تجدیدنظر در کتاب موصوف با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری هر شش ماه یکبار، سازمان متبوع هر شش ماه یکبار کتاب موصوف را به صورت نسخه الکترونیکی و چاپی جهت بهره‌برداری سهل‌تر و مناسب‌تر متقاضیان کسب و کار و فعالان اقتصادی منتشر می‌نماید.
 
- پایگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: www.mefa.gov.ir
- پایگاه اینترنتی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران: www.oietai.ir 
- پایگاه اینترنتی کسب و کار در ایران: www.doingbusinessiniran.ir