076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com

شهرکهای و نواحی صنعتی ایرانشرکت صنعت یاران هرمزگان از مشاورین سازمان صنایع کوچک و  شهرکهای صنعتی ایران می باشد و در پایگاه اطلاعات مشاورین صنعتی ایران ثبت شده است . ( مشاهده پایگاه )
این شرکت آماده مشاوره و مکانیابی زمین جهت سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی ایران می باشد .